Robert Balheim

robert balheim

Robert je dlhoročný manažér rôznych globálnych spoločností, ktorý pôsobil na najvyšších pozíciách v mnohých krajinách strednej a východnej Európe, s rozsiahlymi skúsenosťami vo väčšine aspektov riadenia firiem, s dosiahnutými úspešnými výsledkami v FMCG firmách podnikajúcich v potravinárskom, nápojovom a poľnohospodárskom sektore.

Je silne zameraný na tvorbu hodnoty predefinovaním stratégií, stanovením cieľov a s veľkým dôrazom na finančnú a prevádzkovú výkonnosť. Významné úsilie vždy venoval vývoju nových produktov, neustálemu zlepšovaniu nákladovej a výrobnej efektívnosti, projektovému riadeniu, fúziám a akvizíciám.

Robert viedol veľké tímy v zložitých, multifunkčných, kultúrnych ako aj v situáciách kedy dochádzalo k zlučovaniu organizácii či reštrukturalizácii spoločnosti.


Robert is a long-time manager of various global companies, having held top positions in many CEE countries, with extensive experience in most aspects of business management, with successful results in FMCG companies operating in the food, beverage, and agricultural sectors.

He is strongly focused on value creation by redefining strategies, setting goals, and with a strong focus on financial and operational performance. He has always devoted significant efforts to new product development, continuous improvement of cost and production efficiency, project management, mergers, and acquisitions.
Robert led large teams in complex, multifunctional, and cultural as well as in situations where there were mergers of organizations or restructuring of the company.